E-sprawozdania finansowe

Co to są e-sprawozdania finansowe?

E-sprawozdania, to sprawozdanie finansowe, które od października 2018 należy sporządzać w formie elektronicznej, czyli w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego. Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, sporządzają e-sprawozdania w udostępnionej strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych na stronach Ministerstwa Finansów. Jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, sporządzają e-sprawozdania w postaci nieustrukturyzowanej. W takiej samej postaci przynajmniej do czasu głoszenia odpowiednich struktur logicznych, e-sprawozdania składają jednostki sporządzające sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

E-sprawozdania sporządzone w strukturze logicznej, mogą zawierać elementy nieustrukturyzowane, sporządzone w postaci graficznej lub tekstowej. Dotyczy to takich elementów jak np.: „Dodatkowe informacje i objaśnienia”

Kto musi wysyłać e-sprawozdania?

E-sprawozdania wysyłają:

• Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
• Podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego.

E-sprawozdanie powinno być podpisane przez wszystkich członków zarządu oraz osoba, która prowadzi księgi rachunkowe. Podpis powinien być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Do, kiedy i gdzie należy wysyłać e-sprawozdania?

1. Krajowy Rejestr Sądowy
Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wysyłają e-sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nie muszą one wysyłać tych sprawozdań osobno do urzędu skarbowego. KRS prześle sprawozdanie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (w konsekwencji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

2. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Osoby fizyczne będące podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, przekazują e-sprawozdania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie złożenia zeznania, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji, bądź z własnych systemów z wykorzystaniem interfejsu programistycznego API udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.

3. Urząd skarbowy
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych CIT, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, wysyłają e-sprawozdania do właściwego urzędu skarbowego, na elektroniczną skrzynkę podawczą lub na nośniku danych.

Czy jest gotowy program do wysyłki e-sprawozdań?

Ministerstwo Finansów przygotowało aplikację do tworzenia i wysyłania e-sprawozdań. Jest ona dostępna tylko dla podatników PIT zobowiązanych do tworzenia i wysyłania Sprawozdania Finansowego.
Pozostałe podmioty, czyli jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS powinny we własnym zakresie zaopatrzyć się w rozwiązanie pozwalające na generowanie i wysyłkę e-sprawozdań. Jednym z dostępnych na rynku rozwiązań jest program od firmy Hogart: e-Sprawozdania Finansowe. Może on pracować jako samodzielna aplikacja lub jako program zintegrowany z systemem ERP. Funkcjonalności programu e-Sprawozdania od Hogart:
• Pobiera dane z widoków MS SQL lub plików xls oraz zaczytuje je do repozytorium łącznie z załącznikami pdf,
• Przetwarza dane, waliduje względem schematów xsd i przygotowuje komunikaty XML zgodnie ze specyfikacją MF
• Umożliwia podgląd danych
• Podpisuje pliki certyfikatem
• Wysyła komunikaty xml na portal KAS (webserwice) lub przygotowuje dane do e-KRS, zgodnie z wymogami formalnymi MF
• Rejestruje i umożliwia przegląd wygenerowanych sprawozdań, wysłanych komunikatów, otrzymanych odpowiedzi
• Archiwizuje wysłane dane i umożliwia ich podgląd
• Umożliwia wysyłkę korekt wysłanych już sprawozdań finansowych,

• Odbiera informacje zwrotne z bramki do wysyłki, jeżeli takie będą udostępnione
• Rejestruje zdarzenia w logach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here